Alles wijst er op dat het percentage allochtone mantelzorgers, naar verhouding, nog hoger ligt dan het percentage autochtone mantelzorgers.

Naar verwachting neemt het aantal allochtonen tot 2050 met ruim 1,6 miljoen toe. Het sterkst groeit de groep niet-westerse allochtonen.