Je steunsysteem is overal om je heen.

Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk klimaat zodat mensen die nu met uitsluiting en isolement te maken hebben en daarbij kansen missen, meer mogelijkheden krijgen.

Kwartiermaken is ook laten zien wat de meerwaarde van de cliënt is in en naar zijn/haar eigen omgeving.

De gemeente Oss heeft Stichting Door en Voor gevraagd ervaringsdeskundigen in te zetten als kwartiermakers in de nabijheid van klanten om van daaruit de burger steun te geven in het opbouwen van sociale contacten en sociale activiteiten.

Daarbij wordt uitgegaan van de eigen wens van de klant, de eigen mogelijkheden, de eigen competenties.

Ervaringsdeskundigen doen dit door de betreffende burger te steunen in het mens-zijn, niet uit te gaan van de beperkingen, maar vooral te steunen in de mogelijkheden. Uitdagen, prikkelen, versterken, begrip, voorbeeldgedrag, eigenheid zijn de in te zetten methoden. Dit alles vanuit de herstelvisie.
De kwartiermaker stimuleert de klant om zelf contacten te leggen en beslissingen te nemen in het aangaan van contacten, hoe zijn/haar wensen te realiseren.
Juist het ondersteunen van dit proces is het begin van het herstel, van de versterking en van bewustwording.

De ervaringsdeskundige stelt ook limieten in tijd: de klant moet het na enige tijd zelf kunnen of accepteren dat het niet lukt.

Met dit project wil Stichting Door en Voor beginnen in twee wijken in Oss. Bij goed resultaat kan dit dus breder geïmplementeerd worden. Hierbij zal iedereen er oog voor moeten hebben dat de lokale situatie veel van de inhoud en werkwijze bepaald.

Het resultaat:

  • Door kwartiermaken zullen 1 tot 2 inwoners van de wijk zich geaccepteerd voelen door hun omgeving, contacten hebben opgebouwd en maatschappelijke rollen gaan ontwikkelen passend bij henzelf en hun mogelijkheden.
  • De betreffende burgers/cliënten hebben stappen gezet in participatie en de wijze waarop ze samen met kwartiermakers en wijkfaciliteiten tot participatie zijn gekomen.
  • De naaste omgeving heeft waardering en stimuleert de participatie van de burger/cliënt.
  • Indien voor dit proces professionele inzet nodig is vanuit Welzijn en Zorg worden de lijnen naar de betreffende organisaties kort en effectief gelegd.